Growth Mindset

WHEN I Struggle I GROW!
I  AM  A   H-A-R-D Worker!    

I CAN DO H-A-R-D Things!
I AM   S-M-A-R-T!  

I LEARN  from MY   M-I-S-T-A-K-E-S!
MY BRAIN CAN S-T-R-E-T-C-H! 

I CAN ALWAYS I-M-P-R-O-V-E!
I DO NOT  G-I-V-E UP!

 

Leave a Reply